Có 1 kết quả:

xì bù

1/1

xì bù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) small part (of a whole ensemble)
(2) detail