Có 1 kết quả:

xì yán

1/1

xì yán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) refined salt
(2) table salt