Có 1 kết quả:

1/1

phồn thể

Từ điển phổ thông

dây thao đeo ấn

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Dây thao đeo ấn. ◇Hán Thư 漢書: “Tướng súy kí chí, thụ Thiền Vu ấn phất” 將率既至, 授單于印紱 (Hung nô truyện hạ 匈奴傳下) Tướng súy đã đến trao cho vua Hung Nô dây thao đeo ấn.
2. (Danh) § Thông “phất” 韍.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Dây thao đeo ấn;
② Áo lễ.

Từ điển Trung-Anh

(1) ribbon for a seal
(2) sash