Có 1 kết quả:

zhōng yú

1/1

zhōng yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) at last
(2) in the end
(3) finally
(4) eventually

Một số bài thơ có sử dụng