Có 1 kết quả:

zhōng zhǐ

1/1

zhōng zhǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to stop
(2) to terminate (law)