Có 1 kết quả:

zhōng shēng

1/1

zhōng shēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) throughout one's life
(2) lifetime
(3) lifelong

Một số bài thơ có sử dụng