Có 1 kết quả:

zhōng shēng bàn lǚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

lifelong partner or companion