Có 1 kết quả:

zhōng shēng

1/1

zhōng shēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

final (i.e. final consonant or stop of some syllables in Asian phonetics)