Có 1 kết quả:

zhōng shēn jiān jìn

1/1

Từ điển Trung-Anh

life sentence