Có 1 kết quả:

zǔ hé shù xué

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) combinatorial mathematics
(2) combinatorics