Có 1 kết quả:

zǔ chéng

1/1

zǔ chéng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to form
(2) to make up
(3) to constitute