Có 1 kết quả:

bàn jiǎo

1/1

bàn jiǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to stumble over sth