Có 1 kết quả:

bàn jiāo

1/1

bàn jiāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to trip
(2) to stumble