Có 1 kết quả:

jié bàn

1/1

jié bàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to go with sb
(2) to form companionships

Một số bài thơ có sử dụng