Có 1 kết quả:

jié hé gǎn jūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

tubercle bacillus