Có 1 kết quả:

jié hé jūn sù

1/1

Từ điển Trung-Anh

tubercule bacillus