Có 1 kết quả:

jié gòu lǐ lùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

structural theory (physics)