Có 1 kết quả:

jié suàn fāng shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

settlement terms (accountancy, law)