Có 1 kết quả:

jié mài

1/1

jié mài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

knotted or slow pulse (TCM)