Có 1 kết quả:

jié lián

1/1

jié lián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

linked in a chain

Một số bài thơ có sử dụng