Có 1 kết quả:

jié duì

1/1

jié duì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to troop (of soldiers etc)
(2) convoy