Có 1 kết quả:

jié duì chéng qún

1/1

Từ điển Trung-Anh

to form a large group (idiom)