Có 1 kết quả:

jué dà bù fen

1/1

Từ điển Trung-Anh

overwhelming majority