Có 1 kết quả:

jué duì

1/1

jué duì

phồn thể

Từ điển phổ thông

tuyệt đối, hết mực, cực kỳ

Từ điển Trung-Anh

(1) absolute
(2) unconditional