Có 1 kết quả:

jué duì dì zhǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

absolute address (computing)