Có 1 kết quả:

jué duì dà duō shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) an absolute majority
(2) an overwhelming majority