Có 1 kết quả:

jué duì lián xù

1/1

Từ điển Trung-Anh

absolutely continuous (math)