Có 1 kết quả:

jué duì líng dù

1/1

Từ điển Trung-Anh

absolute zero