Có 1 kết quả:

jué duì gāo dù ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄉㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

absolute temperature