Có 1 kết quả:

jué jǐng

1/1

jué jǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

stunning scenery