Có 1 kết quả:

jué qì

1/1

jué qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to expire