Có 1 kết quả:

jué fēi

1/1

jué fēi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

absolutely not