Có 1 kết quả:

jiǎo pán

1/1

jiǎo pán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

capstan