Có 1 kết quả:

luò yì bù jué

1/1

Từ điển Trung-Anh

continuously; in an endless stream (idiom)