Có 1 kết quả:

jǐ yǔ

1/1

jǐ yǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to accord
(2) to give
(3) to show (respect)