Có 1 kết quả:

gěi yǐ

1/1

gěi yǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to give
(2) to grant