Có 1 kết quả:

gěi lì

1/1

gěi lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cool
(2) nifty
(3) awesome
(4) impressive
(5) to put in extra effort