Có 1 kết quả:

jǐ yǔ

1/1

jǐ yǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 給予|给予[ji3 yu3]