Có 1 kết quả:

xù zhuàng wù

1/1

xù zhuàng wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) floccule
(2) a wisp of material precipitated from liquid