Có 1 kết quả:

tǒng gòng

1/1

tǒng gòng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) altogether
(2) in total