Có 1 kết quả:

tǒng gǎn

1/1

tǒng gǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

feeling of togetherness