Có 1 kết quả:

tǒng chēng wéi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) collectively known as
(2) to call sth as a group