Có 1 kết quả:

tǒng kǎo

1/1

tǒng kǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

unified examination (e.g. across the country)