Có 1 kết quả:

tǒng gòu tǒng xiāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

state monopoly of purchasing and marketing