Có 1 kết quả:

sī háo bù chā

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) accurate to perfection (idiom)
(2) precise to the finest detail