Có 1 kết quả:

sī ān suān

1/1

sī ān suān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

serine (Ser), an amino acid