Có 1 kết quả:

sī zhuàng

1/1

sī zhuàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

thread-like