Có 1 kết quả:

sī guā

1/1

sī guā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

luffa (loofah)