Có 1 kết quả:

sī chóu

1/1

sī chóu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) silk cloth
(2) silk