Có 1 kết quả:

sī chóu zhī wù ㄙ ㄔㄡˊ ㄓ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

silk fabric